DDX3X Foundation Diclaimers, Algemene voorwaarden

LEES DE VOLGENDE INFORMATIE AANDACHTIG. DOOR DEZE SERVICE TE GEBRUIKEN, VERKLAART U DAT U TEN MINSTE ACHTTIEN (18) JAAR BENT, EN ERKENT U DAT U DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN BEGRIJPT EN ACCEPTEERT. IN OVEREENSTEMMING MET DE ONLINE PRIVACYBESCHERMINGSWET VOOR KINDEREN MOET U ACHTTIEN (18) JAAR OF OUDER ZIJN OM PERSOONLIJKE MEDISCHE GEGEVENS EN INFORMATIE IN TE DIENEN. ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, KUNT U GEEN TOEGANG TOT DEZE SITE OF DE DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE SITE WORDEN GELEVERD, GEBRUIKEN.

1. Algemeen; Doel en acceptatie van algemene voorwaarden

een. Algemeen. Het gebruik van de DDX3X Foundation-website (de "Website") en de diensten die verband houden met de DDX3X Foundation-website (de "Diensten") wordt beheerst door de volgende algemene voorwaarden hierin (de "Algemene voorwaarden") en een privacybeleid (de "Privacybeleid"), die u beide moet lezen voordat u de Website en de Services gebruikt. Alle pagina's op de website zijn eigendom van en worden beheerd door de DDX3X Foundation (de DDX3X Foundation samen met haar leden, bestuurders en gelieerde entiteiten worden hierin gezamenlijk aangeduid als "DDX3X Foundation") of met de toestemming en medewerking van goedgekeurde en vertrouwde derde- partijpartners.

b. Doel. Het doel van de website is om individuen, gezinnen en medische en onderzoeksaanbieders in staat te stellen bepaalde informatie in te voeren bij de DDX3X Foundation. De vrijwillige informatie die door de registrant wordt verstrekt tijdens de registratie, wordt bewaard in een beveiligde database en identificeerbare gegevens worden niet gedeeld buiten de DDX3X Foundation zonder de uitdrukkelijke toestemming van de registrant. De DDX3X Foundation kan echter onderzoekers en andere goedgekeurde derde partijen toestaan om te zoeken naar en toegang te krijgen tot geanonimiseerde informatie.

c. Aanvaarding van algemene voorwaarden. Door de website te gebruiken, verklaart u dat u aanvaardt en ermee instemt dat u alle voorwaarden, het privacybeleid en de documenten met geïnformeerde toestemming hebt gelezen, deze begrijpt en dat u ermee instemt en de juridische capaciteit hebt om hieraan gebonden te zijn. hen. Deze voorwaarden vormen een juridische overeenkomst tussen u en Stichting DDX3X. Stichting DDX3X behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door gewijzigde voorwaarden op deze Website te plaatsen. We raden u aan om de Algemene voorwaarden regelmatig te bekijken voor updates of wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden en het privacybeleid, mag u de website niet gebruiken.

2. Eigendom

Alle door de DDX3X Foundation gegenereerde inhoud die beschikbaar is op de website, inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, foto's, afbeeldingen, video, audio, grafische afbeeldingen of tekst op de website ("inhoud"), en alle patenten, auteursrechten, handelsmerken, kleding, domeinnaam, handelsgeheim en andere eigendomsrechten daarop zijn het exclusieve eigendom van de DDX3X Foundation of worden gebruikt door de DDX3X Foundation met toestemming van de eigenaar van dergelijke inhoud. U stemt ermee in zich te houden aan alle intellectuele eigendoms- en auteursrechtwetten die deze eigendomsrechten beschermen en eventuele aanvullende beperkingen die op de website zijn uiteengezet met betrekking tot de inhoud, broncode en andere elementen van de website.

3. Gebruik van de website

een. Juridische capaciteit. U kunt de Website gebruiken om u te registreren om te worden opgenomen in de DDX3X Foundation, als u ten minste achttien (18) jaar of ouder bent of als u over de wettelijke toestemming van uw ouders of voogd beschikt; dat u volledig in staat en bekwaam bent om de algemene voorwaarden uiteengezet in deze Algemene voorwaarden aan te gaan en anderszins in staat bent om wettelijk bindende overeenkomsten te sluiten onder de toepasselijke wetgeving; en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Gebruik deze website niet als u niet bevoegd bent om wettelijk bindende overeenkomsten te sluiten.

b. Ware, nauwkeurige en volledige informatie. Als u zich registreert om de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige registratie-informatie te verstrekken.

c. Rechtmatig gebruik. U stemt ermee in om de website alleen voor legale doeleinden te gebruiken. U dient zich te houden aan alle federale, staats- en lokale wetten die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en u zult de website niet gebruiken voor verboden gedragingen. Verboden gedrag, in grote lijnen gesteld, is elk gedrag (i) dat onwettig, inbreukmakend, onrechtmatig, frauduleus, beledigend, intimiderend of anderszins schadelijk is voor de DDX3X Foundation, de DDX3X Foundation of een andere partij of eigendom; (ii) die het intellectuele eigendom, de privacy of andere rechten van een andere partij schendt; of (iii) die anderszins de werking, het gebruik of het genot van enige dienst, systeem of ander eigendom verstoort. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zal alle informatie die u verstrekt in verband met het gebruik van de Website: (1) niet vals, frauduleus, onnauwkeurig of misleidend zijn; (2) mag niet obsceen of onfatsoenlijk zijn; (3) geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, spiders of andere computerprogrammeringsroutines bevatten die bedoeld zijn om enig systeem, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, nadelig te verstoren, stiekem te onderscheppen of te onteigenen; (4) geen inbreuk maken op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van de DDX3X Foundation of een andere derde partij; (5) mag niet lasterlijk, lasterlijk, onwettig bedreigend of intimiderend zijn; en (6) zal geen aansprakelijkheid creëren voor de DDX3X Foundation of ertoe leiden dat wij de diensten van onze internetproviders of andere leveranciers verliezen. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke belasting vormt voor de infrastructuur die wordt gebruikt om de Website te ondersteunen, inclusief maar niet beperkt tot ongevraagde e-mail, ook wel spam genoemd.

d. Website alleen voor toegestane activiteiten (hierin gedefinieerd). De website is alleen bedoeld voor gebruik door geregistreerde gebruikers. In het bijzonder kunnen individuen, gezinnen, providers en goedgekeurde gegevensbeheerders de website gebruiken om een deelnemersrecord te registreren en bij te werken (de "Toegestane activiteiten"). De website kan niet worden gebruikt in verband met andere inspanningen buiten de toegestane activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot bloggen. In het bijzonder zullen gebruikers de inhoud van de website niet openbaar maken, posten, publiceren, weergeven of verzenden zonder schriftelijke toestemming van de DDX3X Foundation. Gebruikers zullen ook te allen tijde alle geanonimiseerde informatie ontvangen van de website strikt vertrouwelijk houden.

e. Geen ongeoorloofd gebruik. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot deze Website of enige services, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een server of een van de Services, door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen.

4. Gebruikersgedrag en verantwoordelijkheid

een. Veiligheid. U bent als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van uw wachtwoord en uw account, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account, met of zonder uw medeweten. U mag uw login- en wachtwoordgegevens niet bewust aan een andere persoon verstrekken. U stemt ermee in uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en de DDX3X Foundation-coördinator via e-mail op contact @ DDX3X Foundation.org op de hoogte te stellen van mogelijk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging. De DDX3X Foundation is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit uw niet-naleving. Bepaalde delen van de website en informatie op de website zijn mogelijk alleen toegankelijk voor geautoriseerde geregistreerde gebruikers of gelieerde ondernemingen, serviceproviders of andere zakenpartners van de DDX3X Foundation, of kunnen anderszins een wachtwoordbeperking hebben. U stemt ermee in om (i) geen ongeautoriseerde toegang te krijgen of proberen te krijgen tot dergelijke delen van de Website of tot informatie in dergelijke delen van de Website; (ii) het verkrijgen of proberen te verkrijgen van vertrouwelijke, eigendomsrechtelijk beschermde en / of persoonlijke informatie die is opgeslagen op de Website; (iii) wachtwoorden te verspreiden onder niet-geregistreerde of ongeautoriseerde gebruikers; of (iv) ongeoorloofd gebruik maken van de website of informatie die toegankelijk is op de website. Stichting DDX3X behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk te weigeren of in te trekken als Stichting DDX3X redelijkerwijs van mening is dat u deze Algemene Voorwaarden schendt, of anderszins de Diensten gebruikt of opent op een manier die inconsequent is. met de algemene voorwaarden.

b. Door de gebruiker ingediende inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat, na het aanmaken van een profiel op de Website en registratie of registratie als aanbieder, de door u ingediende inhoud (elke inzending afzonderlijk en alle inzendingen gezamenlijk, hierin aangeduid als de 'Gebruikersinzending') beschikbaar kan zijn voor bekijken door andere geregistreerde gebruikers of aan gelieerde ondernemingen, serviceproviders of andere zakenpartners van de DDX3X Foundation en de DDX3X Foundation voor onderzoeks-, statistische, studie- en evaluatiedoeleinden, met uitzondering van een reeks identificerende inzendingen zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en adres. Ondanks het voorgaande geeft de DDX3X Foundation echter geen garantie dat uw profiel of providerinformatie zal worden beoordeeld.

De DDX3X Foundation is op geen enkele manier geassocieerd met of verantwoordelijk voor inhoud die door gebruikers op de website wordt geplaatst of naar de website wordt verzonden, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikersinzendingen. De DDX3X Foundation heeft het recht, maar niet de plicht, om inhoud die om welke reden dan ook is gepost op of verzonden naar de Website te controleren en te verifiëren, en behoudt zich het recht voor om alles te verwijderen dat naar eigen goeddunken onaanvaardbaar, ongepast of niet in naleving van deze algemene voorwaarden; om gegevens bekend te maken aan wetshandhavingsinstanties of autoriteiten die meldingen van misbruik of misbruik van deze website kunnen onderzoeken; en om de toegang van een Gebruiker tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Elke respondent erkent en gaat ermee akkoord dat de DDX3X Foundation niet verplicht is om informatie of inhoud die door gebruikers is gepost, ingediend of anderszins verzonden, te bewerken of te beoordelen. De DDX3X Foundation behoudt zich echter het recht voor om naar eigen goeddunken eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in enig deel van de Website of inhoud die daarop is geplaatst of die hieraan is verzonden of anderszins verzonden te verifiëren en corrigeren, en al dergelijke inhoud kan onderhevig zijn aan DDX3X Foundation goedkeuring. De DDX3X Foundation behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook inhoud te weigeren, op te schorten, te annuleren of te verwijderen, en noch de DDX3X Foundation, noch haar werknemers, consultants of andere agenten zijn aansprakelijk voor het nemen van dergelijke acties.

U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u plaatst, publiceert, weergeeft of anderszins verzendt naar de website. U stemt ermee in om geen persoonlijke informatie van een persoon of materiaal dat wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, publiciteit, privacy of ander eigendomsrecht op de Website te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van die persoon of de eigenaar van dergelijke rechten, respectievelijk. . De last om te bepalen of de overdracht van de informatie is toegestaan, of dat het materiaal niet wordt beschermd door dergelijke rechten, ligt bij u, de gebruiker. U bent aansprakelijk voor en vrijwaart de DDX3X Foundation voor en vrijwaart de Stichting DDX3X voor enige schade die voortvloeit uit enige inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten, schending van privacy- of publiciteitsrechten, of enige andere schade die voortvloeit uit uw inzending aan of doorgifte van informatie. van, de website.

Door materiaal op een deel van de website te plaatsen, verleent u de DDX3X Foundation uitdrukkelijk het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de licentie om dergelijk materiaal te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden ( geheel of gedeeltelijk) wereldwijd, in overeenstemming met het privacybeleid.

U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan informatie die onnauwkeurig of anderszins verwerpelijk is, en u stemt ermee in afstand te doen en hierbij afstand te doen van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of zou kunnen hebben tegen de DDX3X Foundation met betrekking daartoe, en ga ermee akkoord de DDX3X Foundation en haar partners te vrijwaren en te vrijwaren voor zover wettelijk is toegestaan met betrekking tot alle zaken die verband houden met uw gebruik van de Website, of dit nu als geregistreerde provider is bij het indienen van Gebruikersinzendingen en / of het aanmaken van een profiel, of als een vertegenwoordiger van een instelling die de website gebruikt voor informatieve en educatieve doeleinden. Gebruikers kunnen misbruik van de website melden aan de DDX3X Foundation-coördinator met voldoende details om het beledigende gedrag of de inhoud te identificeren, zodat de DDX3X Foundation naar eigen goeddunken kan bepalen of er actie moet worden ondernomen met betrekking tot dergelijk vermeend misbruik.

U bent als enige verantwoordelijk voor en zult voorzichtigheid, discretie, gezond verstand en beoordelingsvermogen betrachten bij het gebruik van en toegang tot de website en alle inhoud ervan. U bent als enige verantwoordelijk voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website.

c. Samenwerking. U stemt ermee in volledig samen te werken met de DDX3X Foundation om elke vermoedelijke of feitelijke activiteit te onderzoeken die in strijd is met deze Algemene voorwaarden.

d. Onderzoeksstudies, klinische proeven en andere ontwikkelingen. Het is de verantwoordelijkheid van alle gebruikers om op de hoogte te blijven van klinische onderzoeken, onderzoek en andere interessante ontwikkelingen. Hoewel de DDX3X Foundation zal proberen om relevante informatie met betrekking tot onderzoeken en klinische proeven onder gebruikers te verspreiden op basis van de informatie die in het gebruikersprofiel wordt verstrekt, aanvaardt de DDX3X Foundation geen verantwoordelijkheid voor het informeren van gebruikers over al dergelijke onderzoeken en proeven, en geeft geen garantie met betrekking tot de volledigheid of juistheid van dergelijke informatie. De DDX3X Foundation aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor het in contact brengen van een gebruiker met de aanbieder van een onderzoeksstudie of klinische proef, maar zal er alles aan doen om gebruikers te informeren over aanstaande onderzoeken of klinische proeven. Bovendien aanvaardt de DDX3X Foundation geen verantwoordelijkheid voor het verzekeren van de kwalificatie van een gebruiker of deelname van een gebruiker aan een dergelijke studie of proef. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om contact op te nemen met de relevante onderzoekers en deelname aan een onderzoek of proef na te streven.

De waarde en relevantie van de informatie die door de DDX3X Foundation wordt verstrekt, is direct gekoppeld aan de informatie die door gebruikers wordt verstrekt in hun respectievelijke profielen en registratie. Het is uw verantwoordelijkheid om volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken en om uw profielinformatie waar nodig bij te werken, zodat u relevante en actuele informatie kunt ontvangen.

e. Risico bij het gebruik van de website, e-mail, papieren exemplaren en internet. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en risico voor uw gebruik van de website, e-mail, het verzenden van informatie via gedrukte exemplaren en internet. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke upload of verzending die u maakt naar, van of via deze middelen kan worden onderschept en gebruikt door een niet-geautoriseerde derde partij en dat alle risico's die aan deze activiteiten zijn verbonden uitsluitend voor u zijn.

f. Links naar andere websites. De website kan links bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van de DDX3X Foundation. De DDX3X Foundation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte website of enige link op een gelinkte website, of enige wijzigingen of updates van dergelijke websites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de DDX3X Foundation. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alles wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard.

5. Informatie op de website

Tijdens het gebruik van de website of services kunnen gebruikers informatie over zichzelf verstrekken, die zichtbaar kan zijn voor bepaalde andere gebruikers die zijn geautoriseerd door de DDX3X Foundation (zie het privacybeleid). U begrijpt dat door het plaatsen van materiaal op de website of het anderszins verstrekken van materiaal aan ons, u ermee instemt dat wij uw geanonimiseerde gegevens of gegevens ontdaan van een standaardset van persoonlijke identificatiegegevens voor gebruik door de gemeenschap en andere derde partijen. U begrijpt dat alle informatie die openbaar wordt gepost of privé wordt verzonden via de website de exclusieve verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is en dat de DDX3X Foundation niet aansprakelijk is voor fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook. U begrijpt dat Stichting DDX3X de identiteit van andere gebruikers waarmee u mogelijk in contact komt tijdens het gebruik van de Website of Diensten niet kan garanderen. Bovendien kunnen we de authenticiteit van gegevens die gebruikers over zichzelf verstrekken niet garanderen.

6. Afwijzing van medisch advies

U begrijpt en erkent dat alle gebruikers verantwoordelijk zijn voor hun eigen medische zorg, behandeling en toezicht. Alle inhoud die op de website wordt aangeboden, inclusief tekst, behandelingen, doseringen, resultaten, grafieken, profielen, grafische afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, advies, berichten of forumberichten, zijn alleen voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als vervanging voor onafhankelijk professioneel medisch oordeel, advies, diagnose of behandeling. De inhoud is niet bedoeld om een zorgstandaard vast te stellen die moet worden gevolgd door een gebruiker van de website. U begrijpt en erkent dat u altijd het advies van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener moet inwinnen als u vragen of opmerkingen heeft over uw gezondheid. U begrijpt en erkent ook dat u het inwinnen van medisch advies met betrekking tot de behandeling of de zorgstandaard nooit mag negeren of uitstellen vanwege informatie op of verzonden via de website.

7. Afwijzing van garanties

een. DE WEBSITE EN DE INHOUD DIE OP DE WEBSITE BESCHIKBAAR GEMAAKT WORDEN, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. DE DDX3X Foundation GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, VERKLARING OF GOEDKEURING WELKE DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK, OF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID). , DE INHOUD, ENIG ADVIES OF DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE OF OP INTERNET IN HET ALGEMEEN WORDEN GELEVERD. IN SOMMIGE STATEN IS DE AFWIJZING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DE DDX3X Foundation GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT DEFECTEN IN DE WEBSITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ALLE INFORMATIE OP OF VERZONDEN VIA DE WEBSITE VOLLEDIG, NAUWKEURIG OF HUIDIG IS, DAN OOK. VOLLEDIG VEILIG TEGEN ONGEAUTORISEERDE TOEGANG OF BEKENDMAKING, OF DAT ENIGE INFORMATIE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE ROGUE PROGRAMMERING.

8. Beperking van aansprakelijkheid

een. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN ZAL DE DDX3X Foundation OF EEN VAN HAAR PARTNERS, MEDEWERKERS, AGENTEN, WERKNEMERS OF ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF VERSPREIDEN VAN DE WEBSITE OF HET AANBIEDEN VAN INHOUD, ADVIES, PRODUCTEN OF DIENSTEN VIA DE WEBSITE. DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOOR WINSTVERLIES, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDER IMMATERIËLE VERLIES (ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) DIE HET GEVOLG IS VAN: (I) HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN; (II) ENIGE ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN, WEGLATINGEN OF GEBREK AAN AUTHENTICITEIT IN DE INHOUD; (III) GEBRUIK VAN DE INHOUD; (IV) DE KOSTEN VAN VERVANGENDE VERKOOP, ADVIES EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE; (V) ELK VERLIES, MISBRUIK OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN INFORMATIE OF MATERIALEN DIE NAAR DE WEBSITE WORDEN VERZONDEN OF BEVAT; (VI) VERKLARINGEN, ADVIEZEN, GARANTIES, GARANTIES OF GEDRAG VAN DE DDX3X Foundation OF ENIGE DERDE OP DE WEBSITE, OF (VII) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE. U ERKENT HIERBIJ DAT DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING IS OP ALLE INHOUD, ADVIES, VERKOOP EN DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE STATEN BEPERKT TOT HET MINSTE BEDRAG DAT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN VERZEKERD TEN GOEDE VAN DE DDX3X Foundation EN HAAR RESPECTIEVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, MEDEWERKERS, OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, OPDRACHTGEVERS, ADVOCATEN EN AGENTEN.

9. Vrijwaring

U stemt ermee in de DDX3X Foundation, haar functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en andere partners te vrijwaren en anderszins te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, inclusief alle directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, en alle kosten en / of uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit (i) uw gebruik van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, uw toegang tot, indiening van of distributie van informatie naar of van de Website; (ii) enig misbruik, ongeautoriseerde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de Website, informatie op de Website en / of uw communicatie met of via de Website, of (iii) enige andere kwestie met betrekking tot de Website. U begrijpt en stemt ermee in dat de DDX3X Foundation en DDX3X Foundation verstrekte informatie mogen vrijgeven als zij te goeder trouw van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking vereist is door de toepasselijke wetgeving.

10. Copyright en Copyright Agent

De website en de compilatie (dat wil zeggen selectie, samenstelling en ordening) van alle inhoud op de website is het exclusieve eigendom van de DDX3X Foundation, of wordt gebruikt met toestemming van de eigenaar, en wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetgeving. De DDX3X Foundation behoudt zich het recht voor om inhoud, van welke bron dan ook, op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen (inclusief, maar niet beperkt tot, claims of aantijgingen van derden met betrekking tot dergelijke inhoud). Gebruikers van de Website gaan ermee akkoord geen actie te ondernemen met betrekking tot de inhoud van de Website die de intellectuele eigendomsrechten van Stichting DDX3X of de individuele rechten van andere gebruikers zou schenden. Inhoud op, en het intellectuele eigendom waarmee de Website wordt geproduceerd, mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, ingekaderd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven of verkocht in welke vorm of op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving. schriftelijke toestemming van de DDX3X Foundation of, in het geval van door gebruikers ingezonden inhoud, een andere geschikte partij of partijen. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde rechten en toestemmingen te verkrijgen voordat door de gebruiker ingezonden inhoud wordt gedownload, gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of anderszins gebruikt.

De DDX3X Foundation respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt dat deelnemers van de DDX3X Foundation hetzelfde doen. Als een gebruiker of een andere partij van mening is dat zijn werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, moet die persoon de DDX3X Foundation de volgende informatie verstrekken:

1.) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt; 2.) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online website onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die website; 3.) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; 4.) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij; 5.) Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; 6.) Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt.

11. Handelsmerken

De naam DDX3X Foundation, DDX3X Foundation, het DDX3X Foundation-logo en andere DDX3X Foundation-logo's, geassocieerde organisaties en namen zijn handelsmerken van de DDX3X Foundation en geassocieerde organisaties. U stemt ermee in deze handelsmerken op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting DDX3X. De sectietitels van deze Algemene voorwaarden worden alleen voor het gemak weergegeven en hebben geen juridisch effect. Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverlet en blijven ze volledig van kracht.

12. Internationale gebruikers

De DDX3X Foundation beweert niet dat de informatie op de Website geschikt is of kan worden gedownload buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de website is mogelijk niet legaal in bepaalde landen of voor bepaalde personen. Als u de website bezoekt van buiten de Verenigde Staten, doet u dit vrijwillig op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied met betrekking tot onlinegedrag en aanvaardbare inhoud. Persoonlijke informatie van gebruikers ("Informatie") die naar deze website wordt verzonden, wordt verzameld, verwerkt, opgeslagen, openbaar gemaakt en verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke Amerikaanse wetgeving en ons privacybeleid.

Als u een niet-Amerikaanse gebruiker bent, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de DDX3X Foundation uw informatie mag verzamelen en gebruiken en deze mag bekendmaken aan andere entiteiten buiten uw rechtsgebied. Bovendien kan dergelijke informatie worden opgeslagen op servers die zich buiten uw rechtsgebied bevinden. De Amerikaanse wetgeving biedt mogelijk niet de mate van bescherming voor informatie die in andere landen beschikbaar is. Door ons uw informatie te verstrekken, erkent u dat u instemt met de overdracht van dergelijke informatie buiten uw rechtsgebied naar de VS of andere rechtsgebieden met verschillende, en in sommige gevallen, lagere beschermingsniveaus voor uw informatie. Als u niet instemt met een dergelijke overdracht, mag u de website niet gebruiken.

13. Algemene praktijken met betrekking tot gebruik en opslag.

U gaat ermee akkoord dat Stichting DDX3X niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of niet opslaan van berichten en andere communicatie of andere inhoud die door de website wordt onderhouden of verzonden. U erkent dat Stichting DDX3X zich het recht voorbehoudt om accounts af te melden die voor een langere periode inactief zijn. Verder erkent u dat Stichting DDX3X zich het recht voorbehoudt om deze algemene praktijken en limieten van tijd tot tijd te wijzigen.

14. Privacy

U gaat ermee akkoord dat u de voorwaarden van het privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Dit beleid regelt het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke en niet-persoonlijke informatie van u tijdens het gebruik van de website.

15. Beëindiging

U stemt ermee in dat Stichting DDX3X, met of zonder reden, uw account en toegang tot de Website of de Diensten onmiddellijk kan beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Zonder het voorgaande te beperken, zal het volgende leiden tot een beëindiging door de DDX3X Foundation van het gebruik van de Website of de Diensten door een gebruiker (a) schendingen of schendingen van deze Algemene Voorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken op grond van de wet handhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u (zelf-geïnitieerde accountverwijderingen), (d) onverwachte technische problemen of problemen, en (e) langere perioden van inactiviteit. U gaat ermee akkoord dat alle beëindigingen naar eigen goeddunken van de DDX3X Foundation zullen plaatsvinden en dat de DDX3X Foundation niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige beëindiging van uw account of toegang tot de Website of de Services.

16. Mededelingen van Stichting DDX3X

De DDX3X Foundation of andere gerelateerde entiteiten zullen van tijd tot tijd gebruikers op de hoogte brengen van updates en andere waardevolle informatie over de DDX3X Foundation, de Website en gerelateerde klinische en onderzoeksinformatie (zie ons Privacybeleid voor meer informatie over communicatie). Door gebruik te maken van de website, of door zich te registreren of zich in te schrijven voor diensten die op of via de website worden aangeboden, stemmen gebruikers ermee in contact op te nemen met de DDX3X Foundation en aanverwante entiteiten en om dergelijke updates en informatie te ontvangen. Gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat gebruikers altijd e-mailtransmissies van de DDX3X Foundation moeten accepteren om de Website of de Services te kunnen blijven gebruiken.

17. Vergoedingen

Het aanmelden voor en het gebruik van een account om informatie te verstrekken aan Stichting DDX3X is gratis.

18. Toepasselijk recht

Deze website (exclusief gelinkte sites) wordt beheerd door The DDX3X Foundation, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika. Het is toegankelijk vanuit alle 50 staten, maar ook vanuit andere landen over de hele wereld. Aangezien elk van deze plaatsen wetten heeft die kunnen verschillen van die van Delaware, gaan zowel u als The DDX3X Foundation door deze website te bezoeken ermee akkoord dat de statuten en wetten van de staat Delaware, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetten, van toepassing zullen zijn op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website. U en de DDX3X Foundation komen ook overeen en onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van elke New Castle County, Delaware, Verenigde Staten District Court met betrekking tot dergelijke zaken. De DDX3X Foundation beweert niet dat materiaal op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en toegang tot het materiaal vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om deze website vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

19. Statuut van beperkingen

Elke oorzaak van actie die u mogelijk heeft met betrekking tot het gebruik van de website moet worden aangevangen binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie zich voordoet.